Obchodní podmínky

vydané v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

které upravují práva a závazky z kupních smluv, na základě kterých prodává zboží obchodní korporace Photosol a.s., dále též ve zkratce “OP”

 

I. Prodávající

Photosol a.s.
IČO:17671787
DIČ:CZ17671787 – korporace je plátcem DPH
sídlo: Vojanova 778/20, Skvrňany, 318 00 Plzeň (pouze pro korespondenci)
korporace je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 2182

Sklad (výdejní místo zboží, místo pro uzavírání smluv, místo pro uplatnění nároků z vad zboží): Líšťanská 652, 330 33 Město Touškov, dále též ve zkratce “Sklad”

Telefon:
+420 773 272 333 CZ, ENG
+420 777 577 315 DE
+421 905 339 720 SK
+421 910 739 824 HU

E-mail: info@photosol.cz

Datová schránka: p6f8upn

Bankovní účet:

8442505002/5500 (Reiffeisenbank a.s.)
IBAN: CZ17 5500 0000 0084 4250 5002
BIC (SWIFT): RZBCCZPP

 

II. Kupující
 1. Kupujícím se pro účely těchto OP a kupních smluv uzavíraných Prodávajícím, rozumí podnikatel, tj. osoba definovaná v ustanovení § 420 až 422 občanského zákoníku, tj. ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za  účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také:
 2. každá osoba, která uzavírá smlouvy  související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého  povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele,
 3. ten, kdo je zapsaný obchodním rejstříku,
 4. právnická osoba, a to jak osoba, která je založena podle soukromého práva, tak osoba založená nebo zřízená podle práva veřejného.
 5. Prodávající výslovně upozorňuje zájemce o koupi zboží, že neuzavírá kupní smlouvy se spotřebiteli, tj. s osobami definovanými v ustanovení § 419 občanského zákoníku. Pokud Prodávající přesto uzavře kupní smlouvu s Kupujícím, který není podnikatelem proto, že Prodávající byl Kupujícím uveden v omyl o charakteru osoby Kupujícího, nestává se takto uzavřená smlouva spotřebitelskou smlouvou ve smyslu § 1810 a násl. občanského zákoníku, a Prodávající má právo od takové smlouvy odstoupit a požadovat náhradu způsobené škody.
 6. Ustanovení bodu 2. nevylučuje možnost Prodávajícího, aby na základě svého rozhodnutí uzavřel kupní smlouvu s Kupujícím, který je spotřebitelem. V takovém případě uzavře Prodávající s Kupujícím – spotřebitelem, písemnou kupní smlouvu, která bude obsahovat náležitosti a ujednání, jež jsou podle občanského zákoníku povinnými pro spotřebitelskou smlouvu.

 

III. Kupní smlouva
 1. Prodávající se kupní smlouvou zavazuje odevzdat Kupujícímu zboží (věc, která je předmětem koupě), které Prodávající nabízí k prodeji, a umožnit Kupujícímu nabýt ke zboží vlastnické právo, a kupující se zavazuje zboží od Prodávajícího převzít a zaplatit za něj kupní cenu.
 2. Součástí kupní smlouvy jsou tyto OP. Kupující je povinen před učiněním návrhu na uzavření kupní smlouvy (před učiněním objednávky) se s OP seznámit.
 3. Zaslání objednávky Kupujícím a její doručení Prodávajícímu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Potvrzení Prodávajícího o doručení objednávky Kupujícího není přijetím návrhu Kupujícího na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až okamžikem, kdy Prodávající písemně, výslovně potvrdí Kupujícímu, že jeho návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku), přijímá.
 4. Kupující nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy. Prodávající není povinen s Kupujícím kupní smlouvu uzavřít a není povinen své rozhodnutí Kupujícímu odůvodňovat.
 5. Pokud si smluvní strany výslovně neujednají jinak, je kupní smlouva uzavírána vždy v písemné formě. Za písemnou formu kupní smlouvy se považuje zejména:
  1. uzavření smlouvy v listinné formě, podepsané ručním podpisem
  2. uzavření smlouvy v elektronické formě, podepsané elektronickým podpisem ve smyslu § 7 zákona číslo 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
  3. zaslání výslovného přijetí návrhu Kupujícího na uzavření smlouvy (objednávky) Prodávajícím elektronickou poštou, a to i zprávou bez zaručeného elektronického podpisu, nebo datovou schránkou.
 6. Pro účely smluvního vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím se:
  1. kupní smlouva považuje za uzavřenou, i když podpisy smluvních stran nejsou obsaženy na jedné listině, nebo návrh na uzavření kupní smlouvy a přijetí návrhu nejsou podepsány vůbec, jsou-li zaslány elektronickou poštou nebo datovou schránkou, a Prodávající tento způsob uzavření kupní smlouvy akceptuje,
  2. listina zaslaná druhé smluvní straně datovou schránkou považuje za listinu podepsanou osobou oprávněnou zastupovat smluvní stranu, která je odesílatelem.
 7. Internetová stránka photosol.cz slouží k prezentaci zboží prodávajícího, nejedná se o internetový obchod. Prodávající však může na odpovědnost Kupujícího, s tímto uzavřít kupní smlouvu a dodat Kupujícímu zboží bez toho, že by si Kupující zboží osobně vybral ve Skladu či na jiném místě, kde Prodávající bude mít zboží uskladněné. Pokud Kupující navrhne uzavření kupní smlouvy tímto způsobem, tj. objedná si zboží jen na základě jeho prezentace na internetových stránkách Prodávajícího, a Prodávající bude toto uzavření kupní smlouvy akceptovat, nemá Kupující právo odstoupit od kupní smlouvy a vrátit koupené zboží, s výjimkou, kdy odstoupení je nárokem z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží.
 8. K platnému uzavření kupní smlouvy tak dojde i tehdy, pokud návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávku), činí jiná osoba, než statutární orgán právnické osoby, je-li Kupující právnickou osobou, nebo než osobně Kupující, je-li kupujícím podnikající fyzická osoba.
 9. Prodávající není povinen ověřovat oprávnění osob, které jednají za Kupujícího, zastupovat Kupujícího. Pokud je prodávajícímu doručen návrh na uzavření kupní smlouvy (objednávka):
  1. z datové schránky Kupujícího,
  2. z e-mailové adresy, která obsahuje doménové jméno, shodné s doménou internetové stránky kupujícího,

je Prodávající oprávněn považovat takový návrh za návrh učiněný Kupujícím.

 

IV. Dodání zboží
 1. Prodávající dodá Kupujícímu zboží ve Skladu.
 2. Pokud si to smluvní strany ujednají, může Prodávající dodat Kupujícímu zboží prostřednictvím přepravce.
 3. Při dodání zboží prostřednictvím přepravce se zboží považuje za dodané okamžikem jeho předání přepravci.
 4. Náklady na přepravu zboží nese Kupující, pokud si smluvní strany v kupní smlouvě neujednají jinak.
 5. Nebezpečí škody na zboží přejde na Kupujícího okamžikem, kdy Prodávající kupujícímu zboží dodá.
 6. Kupující je povinen při převzetí zboží provést jeho kontrolu. Pokud Kupující odebírá zboží ve Skladu, provede kontrolu zde, při přebírání zboží. Pokud Kupující odebírá zboží prostřednictvím přepravce, je povinen provést kontrolu při přebírání zboží od přepravce. Vady, spočívající v chybějícím zboží, v dodání jiného, než objednaného zboží nebo v poškození obalu zboží, je Kupující povinen uplatnit bezodkladně při přebírání zboží. Pokud tyto vady zjistí při přebírání ve skladu, je Kupující povinen vady ihned vytknout u zaměstnance Prodávajícího, od kterého přebírá zboží, pokud vady zjistí, při přebírání zboží od přepravce, je povinen je zapsat do dodacího listu, a zdokumentovat stav dodávky zboží fotograficky, v přítomnosti řidiče přepravce.
 7. Pokud Kupující uplatní u Prodávajícího vady zboží, které mohl při vynaložení náležité odborné péče zjistit při kontrole zboží provedené podle bodu 6. tohoto článku OP, a při uplatnění vad podle uvedeného bodu nepostupoval, nevznikne mu vůči Prodávajícímu ve vztahu k těmto vadám (tj. vadám v množství a druhu dodaného zboží a vadám, vzniklým poškozením při manipulaci se zbožím nebo jeho přepravě) jakýkoli nároku z titulu odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží.

 

V. Kupní cena
 1. Kupní cenu zboží sdělí Prodávající Kupujícímu písemně, zpravidla elektronickou poštou. Kupní cena je platná pro konkrétní kupní smlouvu, kterou Prodávající s Kupujícím uzavřou.
 2. Ke kupní smlouvě náleží daň z přidané hodnoty v sazbě, podle zákona o této dani, účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
 3. Kupující zaplatí kupní cenu na základě pro forma faktury, kterou Prodávající zašle nebo předá Kupujícímu současně s přijetím (akceptací) návrhu kupní smlouvy.
 4. Pokud si smluvní strany v kupní smlouvě neujednají jinak, je kupní cena je splatná do 2 pracovních dnů od odeslání/předání pro forma faktury Kupujícímu, před dodáním zboží. Konkrétní lhůta splatnosti je uvedena na pro forma faktuře.
 5. Prodávající je oprávněn požadovat úplné zaplacení kupní ceny před dodáním zboží Kupujícímu.
 6. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním na bankovní účet Prodávajícího.
 7. Při prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Prodávající oprávněn po Kupujícím požadovat vedle zaplacení zákonného úroku z prodlení, stanoveného podle nařízení vlády číslo 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,25% z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.
 8. Po úplném uhrazení kupní ceny vystaví Prodávající Kupujícímu na dodané zboží fakturu – daňový doklad.

 

VI. Výhrada vlastnického práva
 1. Až do úplného zaplacení je zboží ve vlastnictví Prodávajícího.
 2. Pokud Kupující dodá zboží další osobě, svému zákazníkovi, před tím, než zaplatí Prodávajícímu kupní cenu, je povinen svého zákazníka informovat o výhradě vlastnického práva Prodávajícího ke zboží, a zavázat zákazníka zboží na výzvu Prodávajícího vydat.
 3. Při prodlení Kupujícího se zaplacením kupní ceny je Kupující povinen na výzvu Prodávajícího sdělit, kde se zboží nachází, umožnit Prodávajícímu přístup ke zboží a vydat je, a to včetně situace, kdy se bude zboží nacházet u třetí osoby – u zákazníka Kupujícího.

 

VII. Odpovědnost Prodávajícího za vady zboží
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží podle ustanovení § 2099 a následujících, občanského zákoníku.
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady zboží od okamžiku dodání zboží Kupujícímu. Na běh a délku této lhůty nemají vliv případné lhůty odpovědnosti za vady nebo záruční lhůty, mezi Kupujícím a jeho zákazníky, kterým Kupující dodává zboží.
 3. Při odstranění vady zboží ve formě dodání nového zboží, neběží pro nově dodané zboží samostatná, nová lhůta odpovědnosti za vady zboží.
 4. Prodávající nemá přímou odpovědnost za vady zboží vůči jiným osobám, než vůči Kupujícímu, zejména vůči osobám, kterým Kupující zboží dále prodá.
 5. Pokud je v nabídce zboží, v informačních a propagačních materiálech či jakýchkoli jiných dokumentech nebo na internetové stránce Prodávajícího uveden údaj o záruce, jedná se výlučně o záruku poskytovanou výrobcem nebo dodavatelem zboží, od kterého nakupuje zboží Prodávající, dále jen „Poskytovatel záruky“. Pokud na některé zboží poskytne Poskytovatel záruky záruku, předá Prodávající Kupujícímu se zbožím i záruční list či obdobný doklad, vystavený Poskytovatelem záruky. Rozsah záruky, délka záruční doby, rozhodné skutečnosti pro počátek jejího běhu, způsob a místo uplatnění nároků ze záruky a všechny ostatní podmínky záruky se řídí podmínkami Poskytovatele záruky. Uplatňování nároků ze záruky poskytované Poskytovatelem záruky u Prodávajícího je vyloučeno, Kupující musí případné nároky z poskytnuté záruky uplatňovat přímo vůči Poskytovateli záruky.

 

VIII. Uplatnění nároků z vad zboží
 1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bezodkladně poté, co vadu zjistil nebo při vynaložení náležité odborné péče zjistit mohl. Povinnost bezodkladného oznámení vady se vztahuje i na situaci, kdy Kupující zboží dále prodá svým zákazníkům; v takovém případě je na Kupujícím, aby si se svými odběrateli ujednal, že případné vady zboží jsou tito povinni bezodkladně oznámit Kupujícímu.
 2. Oznámení vady je Kupující povinen učinit písemně, s uvedením popisu vady a toho jak se vada projevuje, a následně, bez zbytečného odkladu doručit vadné zboží Prodávajícímu do Skladu, aby Prodávající mohl zajistit posouzení vad zboží.
 3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nakupuje zboží v zahraničí a zajišťuje jen jeho prodej, a proto:
  1. Kupující nemůže požadovat po Prodávajícím, aby k posouzení vady zboží se Prodávající dostavil do místa, kde je zboží nainstalováno, a
  2. v případě, kdy posouzení vady zboží bude vyžadovat odborné posouzení, zasílá Prodávající zboží k tomuto posouzení jeho výrobci.
 4. Kupující posoudí vady zboží bez zbytečného odkladu. Vzhledem ke skutečnosti uvedené v bodu 4. písm. b) tohoto článku OP, je lhůta pro vyřízení nároků Kupujícího z vad zboží šest (6) měsíců ode dne, kdy Kupující vadné zboží doručí Prodávajícímu.
 5. V případě, že Kupující oznámí vady zboží nikoli bez zbytečného odkladu, nevzniknou mu nároky z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží, a Prodávající tak není povinen Kupujícímu cokoli plnit z titulu odpovědnosti za vady zboží.
 6. Podmínkami pro odpovědnost Prodávajícího za vady jsou:
  1. zboží bude odborně nainstalováno osobou, která je držitelem profesní kvalifikace „Elektromontér fotovoltaických systémů, dále jen „Odborně způsobilá osoba“, a bude užíváno v souladu s návodem k obsluze,
  2. pokud to z charakteru zboží vyplývá, bude u zboží prováděna údržba, v rozsahu a v intervalech, doporučených výrobcem zboží, a provádění této údržby bude zaznamenáno v servisní dokumentaci zboží, kterou Kupující předloží Prodávajícímu při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady zboží,
  3. ty činnosti údržby zboží, které nejsou běžnou uživatelskou činností, kterou lze provést svépomocí, bude uživatel zboží provádět pouze prostřednictvím Odborně způsobilé osoby.
  4. odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení zboží a změnu jeho vlastností, ke které dochází užíváním (např. postupné snižování kapacity baterií),
  5. odpovědnost za vady se nevztahuje na mechanické poškození zboží vnějšími vlivy, neodbornou montáží, nebo užíváním v rozporu s návodem k použití,
 7. Pokud při posuzování vady, kterou Kupující uplatní jako vadu z odpovědnosti Prodávajícího za vady, zjistí Prodávající, že jde o vadu, za kterou neodpovídá, oznámí tuto skutečnost bezodkladně Kupujícímu, s předpokládanými náklady na provedení opravy. Opravu zboží pak Prodávající provede až po sjednání podmínek této opravy, včetně ceny za práci a náhradní díly.
 8. Při uplatnění vady, o které Prodávající zjistí, že nejde o vadu, za kterou odpovídá, uhradí Kupující Prodávajícímu náklady, které Prodávající vynaložil na provedení diagnostiky vady zboží.
 9. Prodávající neodpovídá Kupujícímu ani třetím osobám za žádné nepřímé nebo následné škody, v souvislosti s dodáním zboží koupeného Kupujícím od Prodávajícího. Prodávající tak zejména neodpovídá Kupujícímu ani třetím osobám za případný ušlý zisk z důvodu, že Kupující nebo třetí osoby nemohli po dobu vady nebo po dobu její diagnostiky zboží užívat, nebo za nároky uplatněné vůči Kupujícímu třetími osobami v souvislosti se zbožím nebo jeho případnými vadami.

 

IX. Zpracování osobních údajů
 1. Kupující bere na vědomí, že Pro plnění této smlouvy Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje, kterými jsou zejména:
  1. u podnikající fyzické osoby: jméno, příjmení, případně obchodní firma, IČO, sídlo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, označení a číslo dokladu totožnosti, pokud osoba přebírá zboží osobně ve Skladu,
  2. u právnické osoby: jméno, příjmení, datum narození a bydliště u osoby, která je statutárním orgánem právnické osoby a má tyto údaje uvedeny ve veřejném rejstříku; u osoby, jednající za právnickou osobu, která není statutárním orgánem, jméno a příjmení, funkce nebo postavení této osoby u právnické osoby (pracovní pozice); dále u obou typů osob: adresu elektronické pošty, telefonní číslo, označení a číslo dokladu totožnosti, pokud osoba přebírá zboží osobně ve Skladu.
 2. Prodávající získané osobní údaje používá výhradně pro účely smluvního vztahu mezi jím a Prodávajícím. Třetím osobám tyto údaje neposkytuje, s výjimkou právních zástupců v případě sporů z kupní smlouvy, daňovým poradcům a osobám, které zpracovávají Prodávajícímu účetnictví, orgánům veřejné správy, pokud k takovému poskytnutí bude Prodávající povinen, a dalších případech, kde je povinnost poskytnout údaje o straně smluvního vztahu stanovená zákonem; v rozsahu nezbytně nutném rovněž přepravci, pokud je zboží dodáváno Kupujícímu prostřednictvím přepravce.
 3. Uzavřením kupní smlouvy Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováváním osobních údajů v souladu s tímto článkem obchodních podmínek.

  

X. Rozhodné právo, místní příslušnost soudu
 1. Právní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí českým právem, a to i v případě, že Kupujícím je zahraniční osoba.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou výslovně ujednána v kupní smlouvě a v OP, se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Místně příslušným soudem pro rozhodování sporů ze závazkového vztahu mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy, je Okresní soud Plzeň-město, a to i v případě, že žalující stranou bude Prodávající a uvedený soud není obecným soudem Kupujícího.

 

IX. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto OP platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den, kdy Kupující učiní závaznou objednávku zboží (návrh na uzavření kupní smlouvy). Učiněním návrhu na uzavření smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s OP a přijímá je.
 2. Tyto OP jsou platné ode dne 1. března 2023.

 

Photosol a.s.
Ing. Jan Chaloupka
člen správní rady